บริการของเรา

ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม โฮสเทล

ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม โฮสเทล

เมื่อการก่อสร้างโรงแรมแล้วเสร็จ สิ่งที่ผู้เป็นเจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไปคือ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม เพื่อไม่ให้ขัดต่อ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 และเพื่อเป็นการรับประกันให้ลูกค้าของคุณอุ่นใจว่าเราเป็นผู้มีคุณสมบัติประกอบธุรกิจโรงแรมอย่างแท้จริงโรงแรมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โรงแรมจึงต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ไม่เช่นนั้นหากถูกตรวจพบว่าโรงแรมไม่มีใบอนุญาตจะถูกสั่งปิดแล้วยังมีความผิดในคดีอาญา

จุดหลักที่โรงแรมไม่สามารถขออนุญาตประกอบธุรกิจได้ มีหลายปัจจัย ดังต่อไปนี้
1. กฎหมายว่าด้วยผังเมือง กำหนดเขตพื้นที่โซนสี ว่าในบางพื้นที่ได้มีการกำหนดห้ามก่อสร้างอาคารโรงแรม
2. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
3. การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก
4. ประเภทและขนาดห้องพัก
5. สถานที่จอดรถ
6. ระบบความปลอดภัย

Business License Expert เข้าใจปัญหาในเรื่องนี้ เราจึงพร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการแทนในการออกแบบ – ก่อสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและช่วยในทุกขั้นตอนจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม