บริการของเรา

ขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI

two-unrecognizable-business-man-shake-hand-agreement-coworking-center-business-team-coworkers.jpg

ขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจากการส่งเสริมกิจการตามเขตหรือนิคมอุตสาหกรรมเป็นการส่งเสริมตามประเภทกิจการซึ่งสอดคล้อง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0

โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) เป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ให้การส่งเสริมนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย BOI มุ่งเน้นให้การสนับสนุนธุรกิจที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม(Value-Added Products) การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยหวังเปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

บริษัทสัญชาติใดก็ตามที่ประกอบธุรกิจในไทย สามารถยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมได้ทั้งสิ้น หากบริษัทผ่านเงื่อนไขและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะมีสถานะเป็น “บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม BOI” และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งตามมาด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุดนานถึง 8 ปี ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากภาษี เช่น อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรืออนุญาตต่างชาติถือหุ้นได้ 100% เป็นต้น

เรามีทีมงาน

ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา และเป็นตัวแทนดำเนินการ BOI ให้แก่ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนอย่างครบวงจร โดยลูกค้าและเราจะร่วมกันกำหนดโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในการใช้สิทธิประโยชน์ BOI ลุกค้าจะได้รับประโยขน์จากความเชี่ยวชาญทั้งด้านกฏหมายและ การเดินพิธีการภาครัฐ ของเราซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การบริหารงานสิทธิประโยชน์ BOI เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ