บริการของเรา

ขอใบอนุญาต โรงงาน ทุกประเภท

ขอใบอนุญาตโรงงานทุกประเภท

การขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน โรงงาน หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สำหรับทำ ผลิตประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทำเลที่ตั้งประกอบกิจการโรงงาน สามารถแบ่ง ได้ดังนี้
1. พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม
2. พื้นที่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
3. พื้นที่ในชุมชนอุตสาหกรรม
4. พื้นที่เอกเทศ

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา ดำเนินการ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้
• รับดำเนินการขออนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ทุกประเภทโรงงาน ทุกขนาด ทั่วประเทศ
• รับดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร และรายงานต่างๆ ในการขออนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน
• รับออกแบบ เซ็นต์รับรอง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดรัอากาศ สิ่งแวดล้อม
• รับต่อใบอนุญาตโรงงาน